Kyiv, zdolbunivska Street, 2
office@mride.com.ua
+38(063)624-86-99
+38(096)188-46-08

Публічний договір (ОФЕРТА)

ФОП Фесун Дмитро Олександрович

ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА)

м. Київ:                                                                                                                             Дата публікації:        01.09.2020 р.

Цей документ містить публічну пропозицію (оферту) ФОП Фесун Дмитро Олександрович до невизначеного кола фізичних осіб щодо укладення договору купівлі-продажу (далі – Договір) у порядку та на умовах, що викладені нижче.

Всі заголовки розділів та статей використовуються у Договорі винятково для зручності їх використання та прочитання, та ніяким чином не впливають на тлумачення умов цього Договору.

Стаття 1. ТЕРМІНИ

Продавець – ФОП Фесун Дмитро Олександрович, код ЄДРПОУ/ІПН 3188122497, зареєстроване за адресою: 19701, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. 23-Вересня, 53.

Сайт – веб-сайт Продавця, що розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://mride.com.ua/.

Товар – запасні частини, додаткове обладнання та аксесуари до автомобілів та мотоциклів та інші товари, що пропонуються до продажу Продавцем; каталоги, номер артикула, бренд, зображення, вагові параметри, опис та характеристики тощо, розміщено на Сайті.

Публічна оферта – пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу фізичних осіб відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з нею договір на умовах, що містяться в ній.

Договір – цей Договір купівлі-продажу (поставки) товарів, який укладений на умовах визначених Публічною офертою з моменту її Акцепту (прийняття) Покупцем та встановлює однакові для всіх Покупців умови.

Акцепт – надання Покупцем повної і безумовної відповіді Продавцю на його пропозицію укласти Договір на умовах, що визначені публічною офертою шляхом реєстрації та оформлення замовлення на Сайті.

Покупець – будь-яка дієздатна фізична особа (або представник юридичної особи), яка Акцептувала умови цієї Публічної оферти, зареєструвалась на Сайті і оформила Замовлення засобами інформаційної системи Сайту.

Замовлення – заявка зареєстрованого Покупця на купівлю обраних ним Товарів, яка оформлена і надана Продавцю за допомогою програмних засобів Сайту через «Особистий кабінет».

Реєстрація – заповнення Покупцем відповідної реєстраційної форми на Сайті з зазначенням усіх необхідних даних. Всі інші терміни вживаються у значенні визначеному згідно чинного законодавства України.

Стаття 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Договір купівлі-продажу Товарів укладається шляхом приєднання Покупцем до запропонованої Продавцем Публічної оферти в цілому. Приєднання Покупця до Публічної оферти здійснюється шляхом її Акцепту.

2.2. Договір вважається укладеним з моменту Акцепту Покупцем всіх істотних умов Договору, викладених в цій Публічній оферті, без підпису письмового примірника Сторонами. Цей Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 634, 638 Цивільного кодексу України і є рівнозначним договору, підписаному Сторонами.

2.3. З моменту здійснення Акцепту (прийняття) Публічної оферти Покупець зобов’язується дотримуватися умов та положень Договору та всіх додатків, що є його невід’ємною складовою частиною.

2.4. Підтвердженням згоди Покупця укласти Договір, тобто повного та безумовного Акцепту (прийняття) Публічної оферти є вчинення таких дій:

2.4.1. Реєстрації на Сайті та проставлення Покупцем на Інтернет-сторінці оформлення Замовлення відмітки у полі «Згоден з умовами Публічної оферти» та завершення оформлення Замовлення Товарів за допомогою інформаційної системи Сайту. При цьому, розміщена на екранній формі відповідної Інтернет-сторінки Сайту фраза може відрізнятися від наведених в лапках у цьому абзаці вище, але має бути аналогічною за значенням та містити в собі або поряд з собою (на тій самій екранній формі) посилання на текст Публічної оферти.

2.5. Підтвердження Продавцем Замовлення здійснюється шляхом зміни статусу по кожній замовленій позиції Товару.

2.6. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору відповідно до його умов.

2.7. Усі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті та на Сайті, є обов’язковими для Сторін. Перед початком реєстрації в «Особистому кабінеті» та оформлення Замовлення Товарів кожний Покупець зобов’язаний ознайомитися з умовами цієї Публічної оферти, з умовами у розділах «Як здійснити замовлення», «Оплата», «Доставка» тощо, що розміщені (оприлюднені) на Сайті Продавця.

2.8. Якщо Покупець не згоден з умовами Публічної оферти, то він має утриматись від оформлення або розміщення Замовлення. Якщо Покупець здійснив Акцепт, то він підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами Договору.

2.9. Продавець самостійно визначає умови Публічної оферти та має право вносити зміни до її умов з обов’язковим повідомленням про це Покупців, шляхом розміщення нової редакції Публічної оферти на Сайті.

Стаття 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов’язується поставити і передати у власність Покупця, а Покупець зобов’язується сплатити і своєчасно прийняти Товар.

3.2. Покупець замовляє та купує Товар для особистого, домашнього або іншого використання, не пов’язаного з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника.

3.3. Продавець здійснює продаж Товару на підставі Замовлення, яке Покупець оформлює самостійно на Сайті у «Особистому кабінеті». Замовлення стає невід’ємною частиною Договору з моменту його оформлення.

3.4. Товар характеризується найменуванням, номером артикула, брендом, зображенням, ваговими параметрами, строком поставки, ціною тощо. Інформація про Товар розміщена на Сайті, вказується на самому Товарі, його упаковці, в супровідних документах на Товар. Інформація про Товар також може надаватися дистанційно.

Стаття 4. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Для кожного Товару на Сайті вказано строк поставки.

4.2. Виконання Замовлення починається, після надходження 100 % авансового платежу на рахунок Продавця. За домовленістю Сторін виконання Замовлення може бути виконано на інших умовах.

4.3. Зміна виробника та/або іншої компанії-постачальника Продавцю строку поставки Товару або прострочення Покупцем виконання своїх грошових зобов’язань за Договором буде вважатися відкладальною обставиною за Договором і Продавець має право в односторонньому порядку змінити строк передачі Товару Покупцеві шляхом повідомлення Покупця у «Особистому кабінеті» про настання відкладальної обставини.

4.4. Відмова виробника та/або іншої компанії-постачальника поставити Товар Продавцю вважається скасувальною обставиною за Договором, про що Покупцю у «Особистий кабінет» надходить повідомлення. В такому разі права та обов’язки Сторін за відповідним ФОП Фесун Дмитро Олександрович 3 Замовленням припиняються, а Сторони зобов’язані повернути одна одній все, отримане на виконання Договору.

4.5. Замовлення вважається виконаним (повністю або частково) в момент надходження Товару до офісу продажу (адреса самовивозу).

4.6. Продавець здійснює доставку Товару на умовах, вказаних на Сайті в розділі «Доставка».

4.7. Право власності на Товар та ризики його випадкового пошкодження або знищення переходять від Продавця до Покупця: 4.7.1. З моменту фактичного прийому-передачі Товару при його отриманні Покупцем в офісі продажу (адреса самовивозу) або від кур’єра Продавця за умови 100 % (ста відсотків) попередньої оплати ціни Товару до моменту передачі Продавцем Товару Покупцеві, якщо Сторони не домовились про інше.

4.7.2. З моменту передачі Товару перевізнику у відділенні транспортних компаній, які вказані на Сайті в розділі «Доставка», за умови 100 % (ста відсотків) попередньої оплати ціни Товару, якщо Сторони не домовились про інше.

4.8. Покупець зобов’язаний прийняти Товар або вказати адресу для його доставки протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту надходження Товару в офіс продажу (адреса самовивозу).

4.9. Контакти між Сторонами здійснюється переважно електронним способом.

4.10. Хід виконання і стан Замовлення відображається на Сайті в «Особистому кабінеті» Покупця.

Стаття 5. ЦІНА ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1. Ціни на Товар відображаються на Сайті у гривнях. Загальна ціна Замовлення визначається як сума цін Товарів, що складають Замовлення.

5.2. До моменту підтвердження Замовлення Продавець має право проводити зміну ціни Товару в односторонньому порядку за умови якщо: 1) змінюються існуючі та/або вводяться в дію нові податки, мито, збори та інші обов’язкові платежі, що мають відношення до Товару – ціна Товару змінюється на величину, яка є різницею величин (розмірів) Податків «до» та «після» змін оподаткування; 2) виробник та/або інша компанія-постачальник Товару змінить для Продавця ціну Товару. Про зміну вартості Товару Продавець повідомляє Покупця шляхом зміни ціни на Сайті. Після такої зміни Покупець отримує інформаційне повідомлення в «Особистому кабінеті» і сплачує 100 % (сто відсотків) вартості Товару. У свою чергу Продавець підтверджує Замовлення.

5.3. Оплата за Товар здійснюється на умовах, визначених на сайті у розділі «Оплата замовлення».

5.4. Моментом виконання Покупцем грошового зобов’язання за Договором є дата зарахування грошових коштів на рахунок Продавця без будь-яких обмежень з боку Покупця та/або обслуговуючого банку Покупця стосовно права Продавця вільно розпоряджатися цими грошовими коштами.

5.5. В разі збільшення Продавцем ціни Товару згідно з п. 5.2. Договору Покупець має право відмовитися від Договору, Договір на цій підставі буде вважатися розірваним, а Продавець має право реалізувати Товар третім особам.

Стаття 6. ЯКІСТЬ ТОВАРУ ТА ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

6.1. Продавець передає Покупцю Товар, який відповідає вимогам щодо його якості та придатний для мети, з якою Товар такого роду звичайно використовується.

6.2. Прийом-передача Товару за асортиментом, кількістю, комплектністю і якістю здійснюється на підставі видаткової накладної.

6.3. Претензії Покупця щодо асортименту, кількості, комплектності і якості (за виключенням прихованих дефектів) Товару приймаються в ході передачі-приймання на складі Продавця або від кур’єра Продавця. При відправці Товару транспортними компаніями-перевізниками претензії Покупця (за виключенням прихованих дефектів) приймаються не пізніше 1 (одного) робочого дня з дати отримання Покупцем Товару у перевізника.

6.5. Продавець надає гарантії якості Товару згідно вимог до якості, які встановлені на території України.

6.6. Гарантійний строк на Товар, строк служби Товару, умови виконання гарантійних зобов’язань Продавця, порядок звернення з гарантійною претензією, а також порядок повернення Товару визначені у «Положенні про гарантію та умови повернення товарів, придбаних в інтернет-магазині https://mride.com.ua/ (Додаток № 1), що є невід’ємною частиною Договору.

Стаття 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне зобов’язань за Договором згідно з чинним законодавством України.

7.2. У випадку прострочення Покупцем виконання своїх грошових зобов’язань за Договором Покупець зобов’язаний сплатити Продавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який нараховується пеня, від суми простроченого грошового зобов’язання за кожен день прострочення.

7.3. У випадку настання відкладальної або скасувальної обставини Продавець не несе перед Покупцем жодної відповідальності, в тому числі на цій підставі не нараховуються і не сплачуються неустойка (штрафні санкції), проценти за користування чужими грошовими коштами, збитки, різниця в ціні (курсова різниця) тощо.

7.4. За Договором допускається стягнення тільки неустойки (штрафних санкцій) та не допускається відшкодування будь-яких збитків, завданих внаслідок невиконання чи неналежного виконання Договору, крім випадків, передбачених Договором.

7.5. До відносин сторін за Договором не застосовуються штрафні санкції, передбачені ч. 2 ст. 231 Господарського кодексу України.

7.6. У випадку відмови Покупця від Товару, який був замовлений за Договором, Продавець має право стягнути з Покупця штраф у розмірі 100 % (ста відсотків) ціни такого Товару.

7.7. У випадку порушення Покупцем своїх зобов’язань за Договором або відмови від Товару Продавець має право стягнути з Покупця нараховані за Договором суми штрафів, пені, процентів, збитків, плати за зберігання Товару тощо шляхом їх утримання з суми попередньої оплати за Договором або притримати у себе здійснену Покупцем попередню оплату за Договором, яка має статус забезпечувального платежу, до моменту сплати Покупцем нарахованих за Договором сум штрафів, пені, процентів, збитків тощо.

7.8. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили, таких як: війна або воєнні дії, землетрус, повінь, пожежа й інші стихійні лиха, епідемії, пандемії, акти або дії органів державної влади, зміна митних правил, обмеження імпорту й експорту, що виникли незалежно від волі Сторін після укладання Договору. Сторона, що не може виконати своїх зобов'язань, негайно сповіщає про виникнення таких обставин іншу Сторону і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами.

Стаття 8. ЗАЯВИ ТА ГАРАНТІЇ

8.1. Покупець оформленням Замовлення підтверджує, що Продавець своєчасно надав Покупцеві у доступній формі всю необхідну та достовірну інформацію про Товар, в тому числі про:

8.1.1. Назву Товару, ціну, включаючи плату за доставку, та умови оплати.

8.1.2. Основні характеристики Товару; номінальну кількість (масу, об’єм тощо), якщо такі дані присутні від постачальника

8.1.3. Правила та умови ефективного і безпечного використання.

8.1.4. Умови зберігання.

8.1.5. Властивості, які за певних умов можуть справляти небезпечний вплив на життя, здоров’я і майно, та про можливі наслідки такого впливу.

8.1.6. Рік виготовлення (за можливості його ідентифікувати).

8.1.7. Сертифікацію (за наявності).

8.1.8. Найменування нормативних документів, вимогам яких повинен відповідати Товар.

8.1.9. Гарантійні зобов’язання та інші послуги, пов'язані з утриманням чи ремонтом Товару.

8.1.10. Найменування Продавця, його місцезнаходження та порядок прийняття претензії.

8.1.11. Строк служби, відомості про необхідні дії споживача після його закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій.

8.1.12. Умови та правила поставки та виконання Договору.

8.1.13. Період прийняття пропозицій.

8.1.14. Порядок розірвання Договору.

8.2. Покупець оформленням Замовлення підтверджує, що ознайомлення його з інформацією, переліченою в п. 8.1. Договору, відбулось шляхом ознайомлення з інформацією на Сайті, усного роз’яснення, ознайомлення з експлуатаційною документацією та іншою інформацією, в тому числі шляхом отримання копій документів, які Покупець бажав отримати.

8.3. Покупець оформивши Замовлення підтверджує, що він задав Продавцю всі питання, які цікавили його стосовно Товару, та своєчасно отримав на них відповіді з вичерпною інформацією. Вжиття відповідних заходів з боку Продавця було достатнім для здійснення Покупцем свідомого, вільного та компетентного вибору Товару.

Стаття 9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Кожен Договір діє по відношенню до одного конкретного Замовлення, набуває чинності з моменту Акцепту Публічної оферти та діє до виконання Сторонами своїх зобов’язань за ним.

9.2. Усі умови Договору між Продавцем та Покупцем, в тому числі істотні, наведені у цій Публічній оферті, розміщені у мережі Інтернет за адресою: https://mride.com.ua/, на дату укладення Договору.

9.3. Усі зміни Публічної оферти публікуються в мережі Інтернет за адресою: https://mride.com.ua/. Обов’язковими для Сторін є умови, що відповідають тексту Публічної оферти, яка діяла на дату укладення Договору. Датою публікації Договору є дата зазначена на його початку.

9.4. Опубліковані зміни вважаються доведеними до відома Покупця в повному обсязі, набирають чинності з дати їх опублікування.

9.5. Зміна або розірвання Договору допускається лише за взаємною згодою Сторін шляхом укладення додаткової угоди до Договору, якщо інше не передбачено Договором або законом.

9.6. Сторони визнають та погоджуються з тим, що в межах цього Договору належними способами обміну інформацією в рівній мірі визнаються повідомлення, заяви та інші можливі форми листування між Сторонами, що здійснені письмово, відправлені та/або отримані за допомогою електронних, телефонних та інших засобів зв’язку. При використанні служб коротких текстових повідомлень (SMS-повідомлень) при передачі їх на мобільні пристрої, призначені для прийому/передачі таких повідомлень це правило застосовується тільки для повідомлень, направлених зі сторони Продавця. Продавець залишає за собою право використовувати інформацію, надану Покупцем при Реєстрації та/або оформленні Замовлення, на умовах і в порядку, передбаченому цим Договором, з метою належного виконання своїх зобов’язань перед Покупцем. Укладаючи Договір з Продавцем на умовах і в порядку, передбаченому цією Публічною офертою, Покупець підтверджує свою згоду на таке використання зазначеної інформації.

9.7. Реєстрація Покупця на Сайті означає надання ним згоди на збирання, обробку, зберігання, передачу, а також використання будь-яким способом інформації про особу Покупця (далі – Персональні дані) і вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних». Покупець дозволяє використовувати Персональні дані для:

9.7.1. Здійснення повідомлень комерційного характеру.

9.7.2. Надання інформації про товари та послуги, що можуть його зацікавити.

9.7.3. Проведення маркетингових та інших досліджень. і не буде вважати вищевказане проявами докучання або неналежного впливу, посяганням на його свободу вибору тощо. Покупець підтверджує, що його було повідомлено про включення його Персональних даних до бази персональних даних клієнтів Продавця з вищезазначеною метою, а також про права Покупця, визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

9.8. Покупець може відкликати згоду, надану згідно з п. 9.7., шляхом письмового повідомлення Продавця. З положеннями ст. 19 Закону України «Про захист прав споживачів» Покупець ознайомлений і підтверджує, що укладення Договору здійснено без використання жодного виду та форми нечесної підприємницької практики.

9.9. Покупець несе повну відповідальність за правильність вказаних ним при Реєстрації на Сайті адреси електронної пошти, контактних та особистих даних, а також зобов’язуються протягом 3 (трьох) днів повідомляти Продавця про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.

Стаття 10. РЕКВІЗИТИ І КОНТАКТИ ПРОДАВЦЯ

ФОП Фесун Дмитро Олександрович

Юридична адреса: 19701, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. 23-Вересня 53

Фактична адреса (адреса самовивозу): 02081, м. Київ, вул. Здолбунівська 2,

код за ЄДРПОУ/ІПН 3188122497,

IBAN UA233052990000026000046707230 у АТ КП «ПРИВАТБАНК»,

Тел.: +38 (096) 188-46-08, +38 (063) 624-86-99

E-mail: office@mride.com.ua

Додаток № 1 до Договору

ПОЛОЖЕННЯ

про гарантію та умови повернення товарів, придбаних в інтернет-магазині

https://mride.com.ua/.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Гарантія – це надане Покупцю право на безоплатний ремонт або заміну Товару, який визнано таким, що не відповідає технічним вимогам виробника внаслідок виробничого дефекту.

1.2. Покупець має право звернутися з гарантійною претензією до виробника Товару (імпортера) або Продавця за місцем купівлі Товару.

2. ГАРАНТІЙНІ УМОВИ

2.1. Гарантійний строк на Товар складає 6 (шість) місяців з моменту одержання Товару Покупцем.

2.2. Продавець виконує гарантійні зобов’язання за умови дотримання Покупцем наступних вимог (для товарів, що встановлені на транспортні засоби):

2.2.1. Товар відповідає специфікації транспортного засобу (неоригінальний Товар є повноцінним аналогом і замінником оригінального Товару).

2.2.2. Товар встановлено на транспортний засіб на СТО (для оригінального Товару тільки на СТО офіційних дилерів), що підтверджується актом виконаних робіт, в якому зазначено відомості про транспортний засіб та перелік робіт по встановленню Товару.

2.2.3. Непрацездатність (дефектність) Товару підтверджена технічним висновком СТО, а у разі неможливості складення такого висновку – технічним висновком експертного дослідження, що проводиться незалежною експертною установою обраною за погодженням з Продавцем.

2.3. Гарантія на Товар не розповсюджується в разі:

2.3.1. Нормального (фізичного) зношення Товару.

2.3.2. Пошкодження Товару внаслідок ДТП або недбайливої експлуатації.

2.3.3 Пошкодження Товару, який належить до паливної системи та/або системи вихлопу газів транспортного засобу, що виникли внаслідок застосування низькоякісного палива, в тому числі внаслідок забруднення або застосування етильованого бензину.

2.3.4. Пошкодження підвіски і рульового управління, які виникли внаслідок неналежної експлуатації.

2.3.5. Шуму (скрипу) гальм.

2.3.6. Зовнішніх пошкоджень Товарів, які є склом кузова та приладами освітлення.

2.3.7. Дефектів, несправностей або корозії Товару, що виникли внаслідок впливу промислових і хімічних викидів, кислотного або лужного забруднення повітря, рослинного соку, продуктів життєдіяльності птахів і тварин, хімічних активних речовин, у тому числі, таких, що застосовуються для боротьби проти обледеніння доріг, природних явищ (град, блискавка і т.д.)

2.3.8. Експлуатаційного зносу і нормальної зміни стану, в том числі старіння, такого Товару, як щітки склоочисника, привідні ремені, гальмівні колодки, диски та барабани, диски зчеплення, свічки запалювання.

2.3.9. Відсутності у наряді-замовленні або акті виконаних робіт при монтажі Товару на транспортний засіб відмітки про проведення робіт, які пов’язані, в тому числі, з обов’язковою заміною інших деталей, без чого Товар може вийти з ладу. 2.3.10. Товар відноситься до категорії витратних матеріалів (зокрема, але не виключно: мастила, технічні рідини, фільтри, запобіжники, тощо);

2.4. Гарантійний строк на електричні Товари не встановлюється, а гарантія на них обмежується фактом працездатності на момент монтажу. 

2.5. В разі недотримання Покупцем вимог, за яких діють гарантійні зобов’язання Продавця, Товар втрачає гарантію.

2.6. Строк служби на Товар, протягом якого Покупець має право пред’явити вимогу про безоплатне усунення істотних недоліків Товару, дорівнює гарантійному строку на Товар, а у випадках, якщо на окремі Товари гарантія не поширюється, строк служби на відповідні Товари становить 24 (двадцять чотири) години.

3. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ГАРАНТІЙНИХ ПРЕТЕНЗІЙ

3.1. Продавець розглядає вимоги стосовно якості придбаного Товару відповідно до чинного законодавства України.

3.2. Про настання гарантійного випадку Покупець інформує Продавця в письмовій формі.

3.3. Для розгляду гарантійної претензії Покупець надає Продавцю: - дефектний Товар в його оригінальному пакуванні (за наявності) із усіма супроводжуючими документами (сертифікатами, інструкції з експлуатації та встановлення, тощо); - документ, що підтверджує придбання Товару у Продавця; - акт виконаних робіт СТО, що підтверджує встановлення Товару на транспортний засіб; - рекламаційний акт СТО в якому зазначено, що Товар вийшов з ладу та ймовірні причини його виходу з ладу або технічний висновок експертного дослідження, що проведено незалежною експертною установою обраною за погодженням з Продавцем.

3.4. Продавець вивчає усі надані матеріали та приймає рішення про задоволення гарантійної претензії Покупця або відмову із обґрунтуванням такого рішення.

3.4.1. Строк розгляду гарантійної претензії складає 14 (чотирнадцять) днів з моменту отримання усіх документів та матеріалів.

3.4.2. Продавець має право провести незалежну експертизу несправного (дефектного) Товару у разі незгоди з технічним висновком, який надає Покупець.

3.5. У разі задоволення гарантійної претензії Покупець надає Продавцю Товар на ремонт або заміну. У випадку повернення Товару Продавець повертає Покупцю сплачену за Товар грошову суму протягом трьох робочих днів після отримання Продавцем Товару. Гарантійний ремонт Товару не може перевищувати 60 робочих днів.

3.6. Товари, що входять у комплект як складові частини, поверненню або обміну підлягають тільки у складі комплекту.

4. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ

4.1. Товар може бути повернуто (за виключенням Товару, який було встановлено на транспортний засіб і повертається за гарантійною претензією) на умовах, визначених чинним законодавством України та даним Договором, якщо:

4.1.1. Покупець звернувся щодо повернення Товару протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не рахуючи дня прийому-передачі.

4.1.2. Товар має товарний вигляд без слідів експлуатації або монтажу, ціле пакування, ярлики та штрих-код з номером Замовлення.

4.2. Повернення Товару обов’язково має бути узгодженим з Продавцем.

4.2.1 В ході узгодження визначається порядок передачі Товару: строки, перевізник тощо.

4.2.2. Неузгоджене повернення Товару призводить до фінансових витрат у вигляді пені за зберігання на складі транспортної компанії та подальшої утилізації перевізником незатребуваного Товару.

4.2.3. Усі ризики внаслідок неузгодженого повернення Товару несе Покупець.

4.3. Відсутність пакування, а також ушкоджене пакування є підставою для відмови у поверненні Товару.

4.4. До повернення не приймається Товар, якщо він був поставлений від інших постачальників по індивідуальному замовленню Покупця та/або замовлений за межами України. При такому замовленні Покупець був попереджений, що товар, який він придбає, не підлягає поверненню. Таке попередження вказується Продавцем в «Особистому кабінеті» та відображається при формуванні Замовлення.

 

 

 

 

This website uses cookies to enhance your experience, for analytics and enabling third party features. Find out more about cookies by reading our . By clicking Accept, you agree to our use of cookies.
Please, learn more about how we process your personal data in our Privacy policy

Attention!
Cookies are disabled in the browser. It can lead to failures or incorrect work of the website. Please, allow using cookie files for this website (or the browser as a whole) following the browser policy.